Vi är alla ansvariga för vår miljö

Att ta hand om miljön är ett ansvarsfullt företagande

Vi har identifierat och bedömt miljöpåverkan från alla våra verksamhetsprocesser. Utifrån dessa har vi satt upp miljömål och mål för vårt miljöarbete med huvudmålet att minska miljöbelastningen. Genomförbara och kontinuerliga kvalitetsförbättringsåtgärder syftar till ett kostnadseffektivt förebyggande av miljöskador. Förutbestämda instruktioner vägleder hanteringsprocedurer för alla andra onormala situationer.

I all vår verksamhet har vi åtagit oss att följa miljölagar och förordningar samt andra statliga föreskrifter. Vi väljer miljövänligare kemikalier och material i vår produktionsprocess, och vi återanvänder eller återvinner allt avfallsmaterial som genereras.

I nära samarbete med kunder och partners utvecklar vi våra produktionsprocesser och varje produkts producerbarhet. Genom att skapa en effektiv dialog mellan produktion och produktutveckling kan vi påverka valet av miljövänliga material.

Vi har valt att investera i högkvalitativ och modern teknik för all vår produktionsutrustning för att minimera miljöbelastningen samt att använda energi och bearbeta råvaror på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Vi utbildar vår personal att agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, trygghet och arbetssäkerhet. Varje medarbetare ansvarar för sina egna bidrag till företagets miljömål och skyldighetsuppfyllelse. Var och en måste agera beslutsamt för att skydda miljön.

Företaget övervakar och granskar regelbundet kvaliteten på sin verksamhet och dess påverkan på miljön. Vi informerar intressenter och personal om vår miljöpolicy och deras utveckling genom intern kommunikation, kundmöten och företagets hemsida.

Spara och återvinna

Metall- och elektronikskrot

Darekon återvinner allt metall- eller elektronikskrot som har genererats i produktionsprocessen.

Farligt avfall

Eventuellt farligt avfall som kommer från produktionen skickas till EKOKEM för upparbetning.

Produktion och hjälpprocesser

Vi har valt att investera i högkvalitativ och modern teknik för all vår produktionsutrustning för att minimera miljöbelastningen samt att använda energi och bearbeta råvaror på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Vi använder kemikalier och material med lägsta möjliga belastning på miljön. Vi återanvänder eller återvinner eventuellt avfallsmaterial som härrör från vår produktion. Vår tillverknings tvättprocesser är alla slutna system, fria från kemikalier, för låg miljöpåverkan.

Darekon är medlem i RINKI Oy

RINKI är det finska företaget för återvinning av förpackningar. Darekon tar ansvar för alla förpackningar som levereras till marknaden genom att följa EU-direktiv, avfallslagen och andra statliga beslut och förordningar.