Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo dba o środowisko

Zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy wpływ na środowisko wynikający z prowadzonych przez nas procesów operacyjnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę, wyznaczyliśmy cele środowiskowe, których głównym wyznacznikiem jest zmniejszenie obciążeń środowiskowych. Monitorujemy określone wskaźniki środowiskowe i staramy się pozytywnie na nie wpływać poprzez efektywne kosztowo działania. Mamy też przygotowane instrukcje na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

We wszystkich naszych działaniach zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązującego prawa. W procesie produkcyjnym wybieramy bardziej przyjazne dla środowiska substancje chemiczne i komponenty oraz staramy się wielokrotnie wykorzystywać przeznaczone do tego materiały, jak również prowadzimy szeroki recykling odpadów.

W ścisłej współpracy z klientami i partnerami rozwijamy nasze procesy produkcyjne. Poprzez efektywny dialog między produkcją a projektantami produktów możemy wpływać na optymalne dostosowanie produktu do procesów produkcyjnych oraz na wybór rozwiązań ekologicznych.

Staramy się inwestować w wysokiej jakości, nowoczesną technologię, aby minimalizować obciążenia środowiskowe oraz wybieramy materiały przyjazne dla środowiska i dbamy o efektywne wykorzystanie energii.

Uświadamiamy naszym pracownikom konieczność odpowiedzialnego postępowania w odniesieniu do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za swój wkład w realizację celów środowiskowych firmy i wypełnianie obowiązków. Wszyscy musimy być zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego.

Firma regularnie monitoruje i ocenia jakość swoich działań oraz wpływ na środowisko naturalne. Informujemy pracowników oraz innych interesariuszy o naszej polityce środowiskowej poprzez komunikację wewnętrzną, spotkania z klientami oraz stronę internetową firmy.

Oszczędność i recykling

Odpady elektroniczne i metalowe

Firma Darekon poddaje recyklingowi wszelkie możliwe odpady elektroniczne lub metalowe wygenerowane w procesie produkcyjnym.

Odpady niebezpieczne

Wszelkie niebezpieczne odpady pochodzące z produkcji przekazywane są do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej w celu przetworzenia lub utylizacji.

Procesy produkcyjne i pomocnicze

Staramy się inwestować w wysokiej jakości, nowoczesne technologie, aby minimalizować obciążenia środowiskowe oraz wybieramy materiały przyjazne dla środowiska i dbamy o efektywne wykorzystanie energii.

Korzystamy z chemikaliów i materiałów o możliwie najmniejszym obciążeniu dla środowiska. Odpady pochodzące w naszych procesach produkcyjnych staramy się wykorzystywać ponownie lub poddawać zewnętrznemu recyklingowi a w ostateczności przekazujemy je do utylizacji.